TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
Y ORHAN, F ARAL, S TÜREGEN, O ALDEMİR, SENAY MOLVALILAR, E SENCER
İstanbul Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD

Summary

Konvansiyonel radyoterapi ile tedavi edilen 33 aktif akromegalik hasta 1976-1986 yılları arasında takip edilmiştir. Hastalar tedaviden sonra, 1, 3 ve 5. yılda büyüme hormonu düzeyleri bakımından izlenmişlerdir. Ortalama takip süresi 3.67 + 1.55 yıldır. Akromegalik hastalarda radyoterapinin büyüme hormonu düzeylerini azalttığı dikkati çekmiştir. Bu azalma yıllar geçtikçe daha belirgin bir hale gelmektedir. Bununla birlikte normal düzeylerin sağlanması zaman almakta ve hastaların ancak bir kısmında görülmektedir. Beşinci yıl sonunda hastaların % 47 sinde değerler 10 ng/ml nin, % 24 ünde 5 ng/ml nin altına inmektedir. Remisyona girmek için geçen ortalama süre 3.50 + 1.41 yıl olarak bulunmuştu.. Tümör büyüklüğü, büyüme hormonu değerlerinin yüksekliği ve birlikteki yüksek prolaktin değerleri remisyonu güçleştiren faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.