TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2002 , Vol 17 , Num 4
ANALYSIS OF DIFFERENT MIDLINE BLOCKING TECHNIQUES IN COMBINED RADIOTHERAPY FOR CERVIX CANCER USING CT IMAGES
NİNA TUNÇEL, IŞIK ASLAY, AYŞE NUR DEMİRAL, GÖNÜL KEMİKLER, İSMAİL ÖZBAY, ÖZLEM ATAMAN, GÖKHAN TÖRE
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD Antalya

Summary

Amaç: Bu çalışmada mesane ve rektum doz-volüm histogramları(eksternal radyoterapi ERT ve intrakaviter brakiterapi-İKBT)ve referans dozları dört farklı- orta hat bloklama tekniğinin kullanıldığı eksternal foton tedavisi için değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Altmış Gy LDR İKBT ve 50 Gy açık alan +40 Gy orta hat bloku) uygulanan 3 hastanın bilgisayarlı tedavi planları incelendi. Dozimetrik karşılaştırma dört ayrı orta hat bloklama tekniği için yapıldı: 1)Standart bloklar, 2)Referans izodozun %50 sini 5HVL ile bloklayan bireysel bloklar (BB),3)Referans izodozun %75'ini 5HVL ile blokayan BB,+) Referans izodoza dayalı(%100ü 5HVL,%75i 3HVL ve %50si 1HVL) bireysel step wedge bloklar. Hedef volüm, mesane ve rektum için DVH ları elde edildi. ICRU 38de belirtilen referans nokta dozları hesaplandı ve kıyaslandı. Bulgular: Maksimum rektum ön duvar dozunda en fazla doz standart bloklama ile, en düşük doz step-wedge bloklamada oluştu. Üç BBT'de (Bireysel bloklama tekniği) de kritik organ volümleri standart bloklamaya göre daha düşük doz aldı. İKBT ve ERT kombinasyonunda, parasentral dokulardad da standart bloklamaya göre daha homojen bir doz dağılımı elde edildi. Sonuç: BBT'leri anatomik yapıya ve aplikasyonun geometrik özelliklerine uyum gösterebildiği için, parasentral dokularda daha homojen ve kritik organlarda daha düşük doz sağladığı için tercih edilmelidir.