TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
DUCTAL CARCINOMA IN SITU OF THE BREAST
AYDAN EROĞLU, RAGIP ÇAM, İSMAİL GÜLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji B.D

Summary

Meme kanserinde mamografinin (MG) tarama amaçlı kullanımının yaygınlaşması ile duktal karsinoma in-situ (DKİS) sıklığında artma olmakla birlikte, invazif meme kanserinden farklı olarak tedavi modalitesi hakkındaki tartışmalar devam etmektedir. 1990-1997 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji B.D.'de tedavi edilen 580 meme kanserli kadın vakanın tıbbi kayıtları yeniden incelendi. Bu çalışmada DKİS tanısı alan 26 vaka değerlendirildi. Olgularımızın yaşı 29 ile 70 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 49 idi. On beş vakada tümör palpabl iken, diğerlerinde tanı MG'deki şüpheli lezyonun eksizyonu ile elde edilmiştir. Olgularımızın 9'unda komedo tip, 17'sinde nonkomedo tip DKİS saptandı. Yirmi bir vaka mastektomi ile tedavi edilirken, diğerlerine meme koruyucu cerrahi tedavi uygulandı. DKİS tedavisinde mastektomi daha fazla tercih edilen yaklaşımı olsa da, özellikle nonkomedo tip DKİS tedavisinde meme koruyucu tedavinin invazif duktal kanser tedavisinde olduğu gibi güvenilir bir tedavi yaklaşımı olduğu önerilebilir.