TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
THE ROLE OF PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN LABELING INDEX IN THE DETERMINATION OF PROLIFERATIVE POTENTIAL IN THE GLIAL TUMORS
MELDA ONGUN UÇAR, AYDIN İŞİSAĞ, MİNE HEKİMGİL, RAGIP ORTAÇ, SEMA İŞİSAĞ
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İzmir

Summary

Bu çalışmada glial tümörlü 44 vakanın primer tümörlerine ait prolifere hücre nükleer antigeni işaretleme indeksi (PCNA İİ) değerleri saptanmış ve bu değerlerin tümörün histolojik tipi, tümör derecesi ve hastaların yaşam süreleriyle bağlantısı araştırılmıştır. PCNA İİ değerlerinin tümörün histolojik tipine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur (f=8.6250, P=0.0000). Diferansiyasyon derecesi azaldıkça PCNA İİ değerlerinin arttığı ve değişik diferansiyasyon derecelerindeki farklılıkların da istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (f=27 .63, P=0.0000). PCNA İİ değerleri <%2 olan hastaların yaşam sürelerinin %2 <= PCNA İİ <= %5 ve PCNA İİ<%10 olan hastaların yaşam sürelerine göre daha uzun olduğu ve her üç kategori arasındaki yaşam süresi farklılıklarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu dikkati çekmiştir (P=0.0127). Ancak, bu anlamlı istatistiksel ilişkilere karşın, değişik malignite derecelerindeki tümör grupları arasında PCNA İİ değerlerinde çakışmalar gözlenmiş ayrıca primer ve rekürran tümörler ile nüks yapan ve yapmayan tümörlerde PCNA İİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuçta, tek tek vakaların prognozlarını belirleyebilmede PCNA 'nin güvenilir kabul edilmemesi gerektiğine karar verilmiştir.