TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS) RELAPSES AND PROGNOSTIC FACTORS AFFECTING THE RELAPSES: EVALUATION OF PATIENTS WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA WHO RECEIVED 1800 CGY AND 2400 CGY CRANIAL RADIOTHERAPY (RT) FOR CNS PROPHYLAXIS
SERDAR ÖZKÖK, MUSTAFA ESAASOLAK, FÜSUN GÖÇEN, ARMAĞAN ARICAN, HALDUN ÖNİZ, NAZAN ÇETİNGÜL, CANAN VERGİN, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD., İzmir

Summary

Ocak 1982-0cak 1993 arası Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı olarak, indüksiyon tedavisi sonrası santral sinir sistemi (SSS) proflaksisi amacıyla kraniyal radyoterapi (RT) uygulanan 186 vaka retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yaşları 2 ile 15 (medyan5 yaş) arasında değişen vakaların 108'i erkek, 78'i kız, 71'i iyi prognozlu, 115'i kötü prognozlu olup, 127'sine 1800 cGy, 59'una 2400 cGy kraniyal RT uygulanmıştır. Tüm grupta SSS nüksü 16 vakada (%8.6) gözlenmiş, 2400 cGy kraniyal RT alanlarda bu oranın %10.1, 1800 cGy Kraniyal RT alanlarda % 7 .8 olduğu, X2 testi ile yapılan karşılaştırmada bu iki oran arasında istatistiksel anlamlılıkta farkın olmadığı saptanmıştır (p=0.603). SSS nükssüz 3 ve 5 yıllık sağkalım oranları sırası ile %90.2, %87.1 olup, SSS nükssüz sağkalım oranlarının, uygulanan 2 farklı RT programı (p=0.598) ve yaş grupları (p=0.948) arasında istatistiksel anlamlılıkta fark saptanmazken, risk grupları (p=0.003) arasındaki farkın istatiksel anlamlılık düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.Çok değişkenli analizlerde de benzer şekilde 2 farklı RT programı (p=0. 704), 3 farklı KT programı (p=0.475), kız-erkek (p=0.565) arasında istatiksel anlamlı fark bulunmazken, iyi prognozlular ile kötü prognozlular arasındaki farkın (p=0.007) istatiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.