TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
LYMPHOCYSTS AFTER PELVIC AND PARAAORTIC LYMPHADENECTOMY IN THE TREATMENT OF GYNECOLOGIC MALIGNANCIES
MUSTAFA ESASSOLAK, ARİF B ARAS, AYFER HAYDAROĞLU, A ARICAN, SERDAR ÖZKÖK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, İzmir

Summary

Ocak 1991-Mayıs 1992 tarihleri arasında jinekolojik maligniteleri nedeni ile radikal histerektomiye ek olarak pelvik ya da pelvik + paraaortik lenf bezi disseksiyonu uygulanıp kliniğimize yollanmış, 36'sı serviks, 9'u endometriyum kanserli 45 hastanın incelenmesi sonucu; 6 (%13.3) vakada lenfokist (lenfosel) saptandı. Vakaların 30'unda yalnız pelvik lenf bezi disseksiyonu yapılmış olup; bu grupta lenfokistli hasta sayısı 1 (%33.3) iken, pelvik ve paraaortik disseksiyonlarm beraberce uygulandığı 15 vakanın 5'inde (%33.3) lenfokist saptandı. Altı lenfokistli vakanın 5'inde (%83.3) pelvik ve paraaortik bölgede 60'dan fazla lenf bezi disseke edildiğini gözlediğimiz bu çalışmada, özellikle pelvik bölgede yoğun disseksiyon yapılmış vakaların yüksek riskli olduğu gösterildi. Jinekolojik kanseri nedeni ile lentadenektomi uygulanmış vakalarda, radyoterapi ya da diğer ileri tedavi yöntemlerinin kullanımı öncesinde lenfokist olduğu düşünülen kistik lezyonların seroma, ürinoma, pelvik abse, özellikle kalıntı ve nüks tümöral gelişimlerden ayırıcı tanısının öncelikle ultrasonografi, ince iğne aspirasyonları ile ortaya konulmasının gerekliliği sonucuna varıldı.