TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
ONDANSETRON AS PROPHYLAXIS FOR CHEMOTHERAPY INDUCED EMEZIS IN CHILDREN
LEYLA AĞAOĞLU, REJİN KEBUDİ, İNCİ AYAN, NİJAD BİLGE
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji BD

Summary

Bu çalışmada çeşitli kemoterapi (KT) kombinasyonları alan pediatrik solid tümörlü 42 hastada, toplam 120 KT küründe, bir 5HT3 reseptör antagonist! olan ondansetronun anti-emetik etkinliği araştırıldı. Ondansetron her kürün hemen öncesinde hastanın vücut yüzeyine göre İ.V. tek doz (5 mg/m2 veya 8 mg) uygulandı; tedavi İ.V. veya P.O. olarak (4 veya 8 mg) 8 saat aralarla CDDP içeren kürlerde 5 güne, CDDP içermeyen kürlerde 3 güne tamamlandı. Etkinlik, günlük kusma, kuru öğürtü sayısı ve bulantının şiddeti kaydedilerek değerlendirildi. KT'nin ilk 24 saatinde, CDDP içeren 46 kürün % 56'sında iyi bir emezis kontrolü (<3 emetik atak), % 67'sinde ise iyi bir bulantı kontrolü (yok, hiç) elde edildi. Bu değerler, CDDP içermeyen 74 kür için sırasıyla % 91 ve % 97 idi. Tedavinin "en kötü günü" nde ise, CDDP'li kürlerin % 56'sında iyi bir emezis kontrolü, %89'unda iyi bir bulantı kontrolü elde edildi. Bu değerler CDDP içermeyen kürlerde sırasıyla % 89 ve % 99 olarak hesaplandı. Hastaların 4/42'ünde (% 9.5) tedaviyi kesmeyi gerektirmeyen yan etkiler saptandı. Ondansetronun, solid tümörlü pediatrik hastalarda iyi tolere edilen, güvenli ve etkin bir anti-emetik olduğu sonucuna varıldı.