TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
THE EFFECT OF LONG TERM TAMOXIFEN THERAPY ON THYROID FUNCTIONS IN BREAST CANCER
MEHMET DANACI, N ÜSKENT, H TOR, S AYDIN, A ACAROĞLU, S YÜRÜTKEN
GATA Haydarpaşa Eğt. Hst. İç Hast. Kl

Summary

Evre 2-4 arasında çeşitli histolojik tiplerde meme karsinomu tanısı almış ve ortalama 9 aydır (3-24 ay) günde 20 mg Tamoksifen kullanan 32 kadında tiroid fonksiyonları araştırıldı. Hastaların 3'ü (%9) premenopozal, 29'u (91) postmenopozal idi. Araştırmaya alınan hastaların en az 6 aydır kemoterapi görmemeleri koşulu arandı. Olguların tamamı mastektomiliydi. Tiroid hastalığı geçiren, halen endokrin tedavi gören veya terminal dönemde olan hastalar çalışmaya dahil edilmediler. İlaca başlanmadan ve başlandıktan sonra 3'er aylık periyotlarla tiroid fonksiyonları Total T4,T3 Resin Uptake, Free Thyroxin Index ve Thyroid Stimulating Hormon tayinleri yapılarak araştırıldı. 32 hastanın sadece ikisinde minimal TT4 artışı (13,15 ug/ml,N:4.5-12.5 ug/ml)- birinde T3RU (%21) ve TT4 (2 ug/ml) azalması, ikisinde de serum TSH düzeyinde minimal azalma (0.1 ve 0.1 mIU/ml,N:0.2-4.0 mlU/ml) tesbit edildi. TT4 düzeyi yüksek olarak saptanan olgulardan birisi 9 ay, diğeri ise 3 aydır tamoksifen tedavisindeydiler. Aritmetik ortalamalar TT4:8ug/ml (R:2.0-15.0), T3RU:%25.5 (R:%21-36), TSH: 1.08 mIU/ml (R:0.1-3.0) FTI: 2.27 (R: 1.7-3.6) olarak bulundu. Tamoksifen başlanılmadan alınan hormon sonuçlarıyla bu sonuçlar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi.