TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 3
RATLARDA TORAKAL RADYOTERAPİ İLE SİMÜLTANE PAKLİTAKSEL UYGULAMASININ KARDİYAK DOKU ÜZERİNE ETKİLERİNİN LİPİD PEROKSİDAZYONU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
ERAY KARAHACIOĞLU, OĞUZ GALİP YILDIZ, RECEP SARAYMEN, SAİM ÖZDAMAR, BEKİR ÇOKSEVİM, MUSTAFA ALTINBAŞ, BÜNYAMİN KAPLAN, SERDAR SOYUER, KADİR YARAY
Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, Kayseri Amaç: Ratlarda eksternal torakal radyoterapi (RT) ile paklitakselin (Tx) simültane veya yalnız kullanımına ait kardiyak doku toksisitesinin, membran lipid peroksidasyonuna (LP) bağlı olarak araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: 120 rat, RT, Tx, RT + Tx kombinasyonu ve kontrol olarak 4 gruba ayrıldı. RT sol hemitoraksa 1x20 Gy ve Tx 20 mg/kg intraperitoneal verildi. Gruplarda RT'ye göre 24 saat, 72 saat ve 100 gün sonra, kardiyak doku homojenatında LP, malondialdehidin (MDA) ölçümü ile değerlendirildi. Gruplar arasındaki farklılık varyans analizi ile karşılaştırıldı, post Anova testi olarak Fisher PLSD testi kullanıldı. Bulgular: En yüksek MDA değeri kontrol grubuna göre ilk 24 saatte Tx grubunda (P<0.01), 72 saatte RT + Tx grubunda (P<0.001) ve 100 günde ise yalnız RT + Tx grubunda (P<0.05) görüldü. MDA düzeyi ilk 24 saatte RT ve RT + Tx grubunda, 72 saatte RT ve Tx gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı farklılık göstermedi. Sonuç: İlk 24 saatte Tx grubunda yükselen MDA değerinin 72 saatte kontrol düzeyine inmesi onarımla açıklanmıştır. Fakat 72 saat sonra kombine RT + Tx grubunda MDA değerinin yüksek kalması ve 100 gün sonra yine RT + Tx grubundaki MDA yüksekliği, Tx'ün, radyasyonunun LP yapıcı etkisini artırdığı ve onarım mekanizmasının yeterince üstesinden gelememesi olarak yorumlanmıştır. Keywords :