TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 1
İlk tanıda metastatik meme kanseri ile başvuran hastaların sağkalımını etkileyen prognostik faktörler
Canfeza SEZGİN,1 Osman ZEKİOĞLU,2 Erhan GÖKMEN1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
AMAÇ
İlk tanıda metastatik hastalık saptanan meme kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen prognostik faktörler araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmaya ilk tanı anında metastaz saptanan, yeterli klinik ve izlem verisi bulunan meme kanserli toplam 44 hasta alındı. Primer tümörün biyolojik özellikleri immunohistokimyasal yöntemle değerlendirildi. Ayrıca histolojik ve nükleer derece, hasta yaşı, viseral metastaz durumu ve performans durumu gibi parametrelerin sağkalım üzerine etkisi araştırıldı.

BULGULAR
Medyan genel sağkalım süresi 39 ay (%95 güven aralığı: 27.6-50.4) bulundu. Tek değişkenli analizde genel sağkalımı olumsuz etkileyen faktörlerin düşük performans durumu ve viseral metastaz görülmesi olduğu saptandı (p≤0.05).

SONUÇ
Genel sağkalım için yapılan çok değişkenli analizde, genel sağkalımı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin düşük performans durumu, hormon reseptör negatifliği ve viseral metastaz varlığının olduğu gösterildi (p≤0.05). Keywords : Kanser, kanal, meme; meme neoplazi/mortalite/ patoloji/terapi; neoplazi metastaz; prognoz; zaman faktörü; sağkalım analizi