TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
PRİMER AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM CYFRA 21-1 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ
MİNE YOKSAL, SEDAT ALTIN, MURAT KIYIK, FİLİZ KOŞAR, NİHAT KARABULUT, HAYATİ ÖZYURT, SAADETTİN ÇIKRIKÇIOĞLU
Karabük Devlet Hastanesi 1994-95 yıllarında hastanemizde yatarak tetkik edilen 43'ü akciğer kanserli, 37'si kanser dışı pulmoner hastalıktan oluşan toplam 80 kişilik hasta grubunda, serum Cyfra 21-1 düzeyinin tanı değeri araştırıldı. Kanserli hasta grubunda serum Cyfra 21-1 düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olup, 3.3. ng/ml cut/off değerine göre testin spesifitesi % 75.7, sensitivitesi % 76.7 doğruluk oranı ise % 76.2 olarak bulundu. Kanser grubundaki hastaların epidermoid-adenokarsinom olarak ayırımında, epidermoid kanser için testin spesifitesi % 11. 1, sensitivitesi % 72.7 olarak bulunup iki grup arasındaki fark istatiksel açıdan anlamlı değildi. Bu çalışmada literatürde belirtildiği gibi, akciğer kanserli hastaların selim hastalardan aynmında cyfra 21-1'in faydalı bir belirleyici olduğu gözlemlendi. Keywords :