TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
KEMİK METASTAZLARINDA RADYOTERAPİ: RADYASYON DOZ VE FRAKSİYONUNUN RANDOMİZE EDİLDİĞİ BİR ÇALIŞMA
ZEYNEP ÖZSARAN, MUSTAFA ESASSOLAK, AYHAN AYDIN, BAHAR BALTALARLI, DENİZ YALMAN, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, İzmir Kemik metastazlı vakalarda eksternal radyoterapinin doz-fraksiyon şemalarına göre palyatif etkisini karşılaştırmak amacıyla Mart 1994-Haziran 1995 tarihleri arasında 87 vaka, 109.u lokalizasyonda randomize radyoterapi programına alınmıştır. Başvuru sıralarına göre randomize edilen vakaların 36'sı1x8 Gy, 38'i 5x4 Gy, 35'i 10x3 Gy lokal radyoterapi şemasına dahil edilmiştir. Yaşları15-81 arasında değişen vakaların 45'i (%51.7) kadın, 42'si (%48.3) erkektir. Primer tümör histolojilerine göre dağılım %42.9 meme Ca, %24.5 akciğer Ca, %4.5 prostat Ca, %2.2 GIS tümörü, %12.6 primeri bilinmeyen olarak bulunmuştur. Kemik metastazlarının anatomik yerleşimi; %47.7 vertebra, %24.8 pelvis, %14.7 femur, %9.2 humerus, %0.9 kranium, %0.9 skapula, %0.9 mandibula ve %0.9 kostadır. Vakalar ağrı palyasyonu, radyolojik yanıt ve yan etkiler yönünden değerlendirilmiş olup tüm vakalar için % 50 ve üzeri palyasyon ortalama %74.8 oranında elde edilmiş, %80 ve üzeri ağrı palyasyonu için 10x3 Gy randomizasyon kolunda diğer doz-fraksiyon şemalarına göre istatistiksel anlamlı üstünlük saptanmıştır (P=0.008). Aynı karşılaştırma %50 ve üzeri palyasyon elde edilen vakalar için tekrarlandığında 10. gün sonrası değerlendirmede anlamlılığını kaybetmiştir. Radyolojik değerlendirmesi yapılan vakalarda %57.5 kısmi yanıt, %37.5 stabil durum gözlenmiştir. Geniş lokal radyoterapi sahalarının kullanılmasına karşın tedaviye ara vermeyi yada hastahane şartlarında tedaviyi gerektirecek yan etkiyle karşılaşılmamıştır. Randomize prospektif çalışmamızın sonucunda 10x3 Gy radyoterapinin sağladığı yüksek palyasyon oranları göz önüne alınarak beklenen yaşam süresi uzun, genel durumu iyi vakalarda uygulanması avantajlı bulunurken, genel durumu bozuk, immobilize, beklenen yaşam süresi kısa vakalarda, 1 x8 Gy ve 5x4 Gy gibi kısa süreli tedavi şemaları ile sağlanan ortalama % 70 palyasyon oranı sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan daha üstün kabul edilmiştir. Keywords :