TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
İNOPERE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE KEMOTERAPİ İLE SİMÜLTANE HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ
SERDAR ÖZKÖK, ARİF ARAS, MUSTAFA ESASSOLAK, ARMAĞAN ARICAN, DENİZ YALMAN, AYFER HAYDAROĞLU
EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD Mart 1992-Şubat 1993 tarihleri arasında, inopere küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı 27 vakaya, hiperfraksiyone radyoterapi (1.2 Gy/Fx, günde 2 kez, toplam 69.6 Gy) ile simültane Cisplatin (70 mg/m2, RT'nin 3 ve 23. günleri) ve etoposit (70 mg/m2, RT'nin 1-3 ve 20-23. günlerinde) uygulanmıştır. Vakaların Karnofsky performans düzeyleri %70-%90 arasında olup ortalama yaş 52 (36-63) ve evrelere dağılımı; evre II 2 vaka, evre IHA 8 vaka, evre 1MB 17 vaka olarak belirlenmiştir. Protokole dahil vakaların hiçbirisinde hayatı tehdit edici, derece IV, akut toksisite bulgusu gözlenmemiş, tedavi tüm vakalar tarafından performans düzeylerinde belirgin düşüş olmaksızın tolere edilebilmiştir. Tümör yanıtları; 6 vakada tam yanıt (%23), 19 vakada kısmi yanıt (%70), 2 vakada stabil hastalık (%7) şeklinde olup, vakaların evre, histolojik tip, yaş grupları ve kilo kaybı seviyelerine göre tanı yanıt oranları karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Protokole dahil hastaların medyan, total ve hastalıksız sağkalım süreleri sırası ile 13 ay (%95 Cl 10-16 ay) ve 9 ay (%95 Cl 7-11 ay), 12 ve 24 aylık total sağkalım oranları sırası ile %51.8 ve %29.6, 12 ve 24 aylık hastalıksız sağkalım oranları ise sırası ile %34.8, %23.2 olarak bulunmuştur. Histopatolojik tiplere göre, epidermoid ve epidermoid dışı tümörlü vakaların, total sağkalım oranları arasında anlamlı bir fark bulunamazken (P=0.196), hastalıksız sağkalım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P=0.035). Uyguladığımız HRT ile simültane KT protokolünün, akut ve geç komplikasyonları tolerabl olarak değerlendirilmiş, elde edilen sağkalım oranları ümit verici bulunmuştur. Keywords :