TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
BEYİN TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA İMMÜN DEĞİŞİKLİKLER VE TEDAVİNİN İMMÜN SİSTEME ETKİSİ
REJİN KEBUDİ, İNCİ AYAN, EMİN DARENDELİLER, LEYLA AĞAOĞLU, SEMA PİŞKİN, TAMER YAĞCI, SÜHENDAN EKMEKÇİOĞLU, GÜLDEN YILMAZ, NİJAD BİLGE
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji BD Kasım 1991 ile Ocak 1993 arası yürütülen bu çalışmada median yaşı 7.5 (1.2-17) yıl olan 20 beyin tümörlü çocukta hücresel ve humoral bağışıklık parametreleri (lökosit, granülosit, lenfosit, T, T4, T8 lenfosit sayısı, T4/T8, PHA'a lenfoproliferatif yanıt, NKCA, IgG, IgA, IgM araştırıldı. T4, T8 lenfosit oranları ve PHA'e yanıt, 12 sağlıklı çocuktan elde edilen değerlere kıyasla düşük bulundu (p<0.05). Cerrahi sonrası 2 kür kemoterapi (KT; VCR, CDDP, VP-16) alan 11 çocukta, KT öncesi ve 2 kür KT sonrasında T8 oranı ve NKCA dışında tüm hücresel immünite ile ilgili parametrelerde, IgG ve IgA düzeyinde anlamlı azalma saptandı (p<0.05). Cerrahi sonrası yalnız radyoterapi (RT) alan 7 olguda RT sonrasında, önceki değerlere göre tüm hücresel immünite parametrelerinde azalma saptandı (p<0.05). Cerrahi sonrası 2 kür KT ve daha sonra CDDP ile konkomitan RT alan 6 olguda, RT sonunda hücresel ve humoral immünite ile ilgili tüm parametrelerde sayısal azalma saptanmasına karşın, bu fark anlamlı bulunmadı. Olguların 5/18'inde (%27) kolayca kontrol altına alınabilen hafif-orta şiddette enfeksiyon saptandı. Enstitümüzde uygulanan pediatrik beyin tümörleri tedavi protokolünün hem KT, hem RT döneminde hücresel immünsüpresyona, KT döneminde humoral immünsüpresyona yol açtığı, ancak akut immünolojik yan etkiler yönünden tolere edilebildiği sonucuna varıldı. Keywords :