TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
CİSPLATİN UYGULANAN HASTALARDA TUMOR NECROSİS FACTOR (TNF) KİNETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
SÜHENDAN EKMEKÇİOĞLU, E SEVİL İNAÇ, TAMER YAĞCI, HALUK ONAT
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji AD Tumor Necrosis Factor (TNF), non-spesifik anti-tümör aktivite gösteren ve in-vivo tümör hücrelerinde sitostatik ve sitolitik etkilerine ek olarak, birçok farklı tipte normal hücrelerin metabolizmasında da etkili olan bir sitokindir. Lipopolisakkaritler (LPS) ile çeşitli zamanlarda TNF üretiminin arttığını gösteren yayınların ardından fare modeli ile yapılan çalışmalarda cisplatin ile muamele edilmiş periton makrofajlarının, TNF ve IL-1 salgıladıkları gösterilmiştir. Biz çalışmamızda TNF salgılanmasının cisplatin dozuna ve uygulanma zamanına bağımlı olduğu düşüncesinden hareket ettik ve cisplatin içeren kemoterapi (KT) rejimleri uygulanan çeşitli tipteki kanser hastalarının 0., 8., 24. saat ve 3. ve 7. günlerde alınan serum örneklerinden, bu sitokinin aktivasyon kinetiği hakkında bir araştırmayı hedefledik. Bu amaçla takip edilen tüm hastalarda başlangıç değerleri, 20pg/ml.nin altında bulundu ve bu değerler tedavi süreci içinde anlamlı bir değişiklik göstermedi. Keywords :