TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
METASTATİK MEME KANSERLİ BİR HASTADA TEDAVİ SONRASI SEKONDER OLARAK GELİŞEN MYELOFİBROZİS VE PANSİTOPENİ
MELEK ERKİŞİ, İLHAN TUNCER, FİGEN DORAN, MUHAMMED DORAN
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Onkoloji BD Adana Bu makalede sekonder myelodisplastik sendrom (MDS) ve metastatik meme kanseri olan bir hasta takdim edilmektedir. Hastanın periferik kanındaki eritroblastik değişiklikler ve pansitopeniye kemik iliğindeki hipoplazi ve diffuz fibrozis eşlik etmekteydi. Kemik iliğindeki retikulin liflerinin gümüşleme ile kuvvetli boyanması ve megakaryositlerin sayısındaki azalma sekonder MDS için olağan dışıydı. Sonuç olarak bu konuda daha çok araştırma yapılması gerektiğine karar verildi. Keywords :