TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
METASTATİK VE LOKAL İLERİ İNOPERABL MİDE KANSERİNDE KOMBİNE KEMOTERAPİ
HALUK ONAT, E TOPUZ, K DİNÇOL, M DİNÇER, N ÖZTÜRK, AHMET NAFİZ KARADENİZ, O ALDEMİR, A KİZİR
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü Metastatik ve lokal ileri inoperabl mide kanseri nedeni ile en az iki kür kombine kemoterapi uygulanan 37 olgu retrospektif olarak incelendi. Objektif cevap oranı % 43.2 bulundu. Hiç bir olguda tam remisyon sağlanamadı. Kemoterapiye verilen cevap kısmi remisyon (% 21,6) ve hastalığın stabil kalması (% 21,6) şeklindeydi. Kemoterapiye cevap süresi medyan 6 ay olarak bulundu. Retrospektif çalışmada yaşam süresi hakkında yeterli bilgi edinilemedi. 5 Fluorourasil, Adriamisin, Mitomisin C (FAM) Kombinasyonu kullanan 25 olgunun 13'ünde (% 52) objektif cevap alınırken 8 olguda (%32) kısmi remisyon sağlandı, 5 olguda (% 20) hastalıkları stabil kaldı. Adriamisin'siz kombinasyon ile 12 olgunun sadece 3'ünde hastalıkları stabil kalabildi, hiç birinde kısmi remisyon dahi sağlanamadı. FAM kombinasyonu halen ileri mide kanserlerinde etkili bir tedavidir. Keywords :